Barion Pixel LaLuna Adatvédelem
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK 09:00 - 15:00 KÖZÖTT. +36 30 457 5296

Akciós termékek

Ár 24 900 Ft
Készleten
Szokásos ár: 20 900 Ft
Ár 16 900 Ft
Készleten

Adatvédelem
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

.

.

Az Üzemeltető (Szolgáltató, adatkezelő) célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa és kezelje azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad és az Üzemeltető (Szolgáltató, adatkezelő) felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. Évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

. 

.

.

.

1. ADATKEZELŐ PARAMÉTEREI   

Adatkezelő, Adatfeldolgozó

Üzemeltető (Szolgáltató, adatkezelő): OM Consulting Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2., (Fashion Trend Center, 1. emelet, 2060 üzlet)
Adószám: 11063843-2-13
Weboldal megnevezése: www.lalunawebshop.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.lalunawebshop.hu
Telefon: +36 30 457 5296
Levelezési Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.,
E-mail: info@lalunawebshop.hu
Adatbiztos: Ille-Tóth Tímea
Adatbiztos email címe: timitoth(kukac)gmail.com

A webáruházban megadott személyes adatokat az Üzemeltető (Szolgáltató, adatkezelő) a webáruház telephelyén tárolja (2040 Budaörs, Gyár u. 2.,) az eshop-gyorsan.hu rendszerén keresztül (Üzemeltető: Bohemiasoft s.r.o.).

A Bohamiasoft s.r.o. kijelenti, hogy nem használja fel a lalunawebshop.hu tárolt adatait. Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja alább.

Harmadik Felek: Csomagküldő szolgálat - GLS General Logistic System Hungary Csomag-Logisztikai Kft., Barion Payment Zrt.

A webshop használatával Ön tudomásul veszi, hogy az OM Consulting Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) adatkezelő által a www.lalunawebshop.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai online bankkártyás fizetés használata esetén átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az online bankkártyás fizetések a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az adatkezelőhöz (OM Consulting Kft.) nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: ​név, e-mail cím, telefonszám, vásárlás összege, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion "Adatkezelési tájékoztatóban", az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

A webshop használatával Ön tudomásul veszi, hogy az OM Consulting Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) adatkezelő által a www.lalunawebshop.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai a közúti házhozszállítás lebonyolításához átadásra kerülnek a GLS General Logistic System Hungary Csomag-Logisztikai Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: ​név, e-mail cím, telefonszám, vásárlás összege, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a GLS "Adatvédelmi szabályzatban", az alábbi linken tekinthető meg: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal működésének végéig tart, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodása szerinti ideig. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

.

.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK   

A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

.

.

3. AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI   

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra: 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

.

.

4. FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK    

Az adatkezelés célja: hogy a szolgáltató/adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói.

.

.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA ÉS AZ ADATOK TÖRLÉSE    

Az adatkezelés időtartama: mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybevétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

.

.

6. WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ    

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése: kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

.

.

7. MEGRENDELÉS LEADÁSA    

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.
A adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése: kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.  

.

.

8. SZÁMLAKIÁLLÍTÁS    

Az adatkezelés célja: elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.
Az adatkezelésben érintettek köre: a szolgáltató vevőpartnerei.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.
A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A számlaadatok módosítása vagy törlése: kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken..

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

.

.

9. HÍRLEVÉL KÜLDÉS    

A weblap hírleveket nem alkalmaz.

.

.

10. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK   

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
2001 évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
2001 évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

.

.

11. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK    

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  

.

.

12. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG    

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

.

.

13. A ZÁROLÁSHOZ VALÓ JOG    

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

.

.

14. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG    

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

.

.

15. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG    

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.
Amennyiben az érintett visszavonta a hozzájárulását például vásárlás- regisztráció- vagy jelentkezéssel kapcsolatban, úgy az alábbi módon járunk el:

Nyilatkozunk, hogy a weboldalon a vásárlás/regisztráció/ jelentkezés során megadott személyes adatainak törlése(dátum,időpont)- kor megtörtént az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 17. cikk (1) bekezdése és a 19. cikke szerint.

Abban az esteben, ha hírlevélről iratkozik le, úgy az alábbi módon járunk el:

Nyilatkozunk, hogy a weboldalon a hírlevél- küldésre való feliratkozás során megadott személyes adatainak törlése (dátum, időpont)-kor megtörtént az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 17.cikk (1) bekezdése és a 19. cikke szerint.

Amennyiben az érintett pédul csak az Email címének törlését kéri, a törölni kívánt adat megfelelő elnevezésével az alábbi módon járunk el:

Nyilatkozunk, hogy az Ön által törölni kért személyes adatainak, úgy mint: e-mail cím törlése (dátum, időpont)-kor megtörtént az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 17.cikk (1) bekezdése és a 19. cikke szerint.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat(a)naih.hu, URL https://naih.hu, koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''   

.

.

16. GOOGLE ANALYTICS    

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja. Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.
A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy
kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

  • Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

.

.

17. KÖZÖSSÉGI OLDALAK    

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Pinterest stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja: a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

.

.

18. SÜTIK (COOKIE-K)    

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés jogalapja: az érentett hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
A érintettnek lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.
Az adatok megismerésére: jogosultak az adatkezelők.
A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

.

.

19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK    

A jelen felhasználási feltételekben található adatkezelési tájékoztató kizárólag a Webáruház tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Webáruházról közvetlenül hozzáférhetőek.

A webáruházban megadott személyes adatokat kizárólag az üzemeltető és az üzemeltető munkatársai kezelik az adatvédelmi törvényben rözített módon.

A webáruház üzemeltetője és az üzemeltető munkatársai a személyes adatokat kizárólag a webáruház szolgáltatásához szükséges területeken használja fel( rendelés rögzítése, rendelés törlése, rendelés egyeztetése, számlázás), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§(2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őriznie a számlán szereplő személyes adatait.

Az Üzemeltető (Szolgáltató, adatkezelő) teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Az Üzemeltető (Szolgáltató, adatkezelő) tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseinek betartásával végzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Webáruházban önkéntes, és az adatkezeléshez az adatok megadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul. Abban az esetben, ha a felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez.

A Webáruházban elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációnál megadott adatokat az Üzemeltető (Szolgáltató, adatkezelő) csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. A személyes adatok megadásakor a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a érintettek beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében az Üzemeltető (Szolgáltató, adatkezelő) felhasználja. Az Üzemeltető (Szolgáltató, adatkezelő) a birtokába került személyes adatokat kizárólag az érintett által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja.

Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit az Üzemeltető (Szolgáltató, adatkezelő) teljesíteni tudja, illetve egyes adatok kezelésének a felhasználói – vásárlói élmény növelése. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

- név (kereszt- és vezetéknév)
- email cím, lakcím, számlázási cím
- telefonszám

Amennyiben valamely felhasználó a felhasználási feltételek tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges, törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezi a felhasználó ügyfél azonosítását.

Az érintett a megadott adatainak törlését vagy helyesbítését a vevőszolgálati e-mail címre küldött e-mailben bármikor kérheti. Ebben az esetben sem áll módjában az Üzemeltetőnek (Szolgáltató, adatkezelő) törölni azokat az adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett.

Az érintett az Üzemeltető (Szolgáltató, adatkezelő) e-mail címén vagy postai úton tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak kijavítását vagy megváltoztatását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A felhasználó a Polgári Törvénykönyv (1959 évi IV. tv.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

.

.

20. LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK  

Adatvédelmi nyilatkozat ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

.

Jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja: 2020.április 17.    

 

Kapcsolat

OM Consulting Kft

Cím: Gyár utca 2.

2040 Budaörs

E-mail cím: info(a)lalunawebshop.hu

Telefonszám: +36 30 430 1374

Ügyfélszolgálat munkanapokon: 09:00 - 15:00

Fashion Trend Center 2040 üzlet

MDQ1M